برای دانلود فرم ارزشیابی دانشجو توسط مربی پرستاری بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:دريافت فرم ارزشیابی دانشجو توسط مربی

 

 

برای دانلود فرم ارزشیابی مربی کارآموزی پرستاری بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:دريافت فرم ارزشیابی مربی کارآموزی