برای دانلود شرح وظايف آموزشی مربيان محترم گروه داخلی جراحی پرستاری بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

دانلود شرح وظایف مربیان

 

 

برای دانلود شرح وظايف دانشجو در محیط های بالینی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

دانلود شرح وظایف دانشجو