سرکار خانم طاهره فرهادیان

  

اهداف كميته ارزيابي صلاحيت باليني:

• برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري آزمون ارزيابي مهارتهاي باليني پايان دوره پرستاري و مامايي

• تعيين محتواي آموزشي ومهارتهاي ضرروي به عنوان منابع طراحي آزمون به تفكيك گروههاي باليني

• تفكيك مهارتهاي تعيين شده براساس گروههاي آموزشي بارويكرد اهميت موضوعي

• ارتقاي آزمونهاي مراحل كارآموزي وكارورزي

• بررسي امكانات آموزشي مركز مهارتهاي باليني وچگونگي آموزش مهارتها

• اقدام براي برگزاري آزمون آزمايشي صلاحيت باليني به شرح ذيل:

• تعيين محتوي هاي آموزشي ومهارتهاي ضروري به عنوان منابع طراحي آزمون

• تفكيك محتوي هاي آموزشي بر اساس گروه هاي باليني مجري برنامه

• تهيه منابع و امكانات و مولاژهاي آموزشي مورد نياز جهت آموزش و ارزيابي مهارتهاي باليني

• بررسي امكانات آموزشي مركز مهارتهاي باليني دانشكده وچگونگي آموزش مهارتها با نظارت مستقيم و بررسي مركز مهارتهاي باليني توسط اساتيد باليني مجري ومسئولين محترم


آزمون آسکی

شيوه‌نامه نهايي برگزاري آزمون فينال

گواهي آزمون صلاحيت‌هاي باليني

فرم ارزیابی DOPS 

روش DOPS

پرسشنامه ارزشيابي اخلاق حرفه اي دانشجويان پرستاري و مامايي

شرح وظایف مربیان بالینی

فرم ارزشيابي عملكرد كيفيت آموزشي عضو هيات علمي توسط دانشجو در كاراموزي

فرم‌هاي ارزشيابي اساتيد عملي

 مقررات استفاده از مانكن‌ها