سرکار خانم سمانه ثابت بیرجندی

 

شرح وظایف کمیته:

·         همکاری با مدیران گروه های آموزشی در پیگیری ارائه طرح دروس( Lesson Plan ) توسط کلیه اعضای هیأت علمی پیش از آغاز هر نیم سال تحصیلی

·         تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی دانشکده به انتخاب اعضای گروه های آموزشی جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس های تدوین شده در دانشکده

·         ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

·         همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی

·         ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

·          تسهیل استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده از امکانات مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)

 ·        همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه