سرکار خانم دکتر شهین طاقی

 

شرح وظایف کمیته:

·         نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی

·         میزبانی حداقل 2 کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات در محل دانشکده برای کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه

·         جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات

·         اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی در دانشکده ها/ بیمارستان های تابعه

·         ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

·         همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 


 

اقدامات انجام شده و در دست اقدام:

فعالیت کمیته توانمندسازی اساتید و کارگاه های برگزار شده توسط این کمیته به شرح ذیل می باشد:

• کارگاه دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

• کارگاه طراحی و تدوین طرح درس و دوره

• کارگاه مدل های تدریس نظری

• کارگاه مدل های آموزش بالینی

• کارگاه آشنایی با آیین نامه های آموزشی

• کارگاه آشنایی با آیین نامه های پژوهشی

• کارگاه استدلال بالینی

• کارگاه آموزش مبتنی بر شواهد

• کارگاه اصول مقاله نویسی

• کارگاه مدیریت کلاس درس

• کارگاه مدل های استدلال نظری

• کارگاه مبانی آموزش الکترونیک

• مهارت‌های ارتباطی با فراگیران

• ژورنال کلاب آموزشی

• روش‌‌های ارزیابی دانشجو

• روش تحقیق