مسئول کمیته:

در حال تكميل

شرح وظایف کمیته:

·         نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی

·         میزبانی حداقل 2 کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات در محل دانشکده برای کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه

·         جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات

·         اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی در دانشکده ها/ بیمارستان های تابعه

·         ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

·         همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه