در حال تكميل

 

شرح وظایف کمیته:

·         همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده

·         اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی درخصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر

·         مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده با همکاری کارشناسان مرکز مطالعات

·         تهیه و معتبرسازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی

·         ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

 ·         همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

ارزشیابی اساتید