مجید عصری 

 

رسالت دفتر استعدادهای درخشان

دفترپرورش استعدادهای دانشجویان جزئی از نظام آموزشی دانشکده است و سعی می کند با شناسایی دانشجو یان با استعداد و کوشا به رشد خرد و حرفه ای شدن آن ها کمک شود تا افراد مفیدی برای ارتقاء سلامت جامعه باشند. این دفتر باید در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه نقش موثری ایفا کند.

واحد استعدادهای درخشان

نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند. اتخاذ رویکردی جامع، هدفدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی می توانند موجب برآورده کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردند که بتواند توانائی های بالقوه و ویژه دانشجویان را شناسایی و خدمات آموزشی، بر توانایی های آنان متمرکز شود.

 اهم وظایف کمیته استعداد درخشان

        • هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

        • برگزاری کارگاه های آموزشی

رسالت دفترالمپیاد های علمی

پيشرفت هاي سريع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکي و تغيير و تحولات مستمر در اقدامات پيشگيري تا نوتواني بيماران، نياز به بازنگري در اهداف غائي تعلـيم و تربيـت بخصـوص آمـوزش پزشکي را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آينده ايران نيازمند افرادي است که بتوانند بصورت خلاقانه و گروهي به حل مسائل کشور بپردازند. رسالت دانشگاههاي کشور براي شناسايي، هدايت و پرورش استعداد‌هاي علمي دانشجويان بر کسي پوشيده نيست. به علاوه، دانشگاههاي علوم پزشکي به عنوان متوليان سلامت جامعه، نقش مضاعفي را در توسعه پايدار بر عهده دارند، از يک طرف بايد نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سلامت را توليد کنند و از طرف ديگر، مديران شايسته‌اي را براي رهبري نظام سلامت و همسو سازي حرکت ها و تصميم گيري‌هاي اين نظام با جهت گيري کلي توسعه در کشور عرضه نمايند. متاسفانه دانشگاه هاي علوم پزشکي برنامه‌اي براي پرورش مهارت حل مساله و کار تيمي در نظام سلامت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتي در دانشــگاهها در بيشــتر مواقــع مخلــوطي از اطلاعات و مفاهيم را به دانشجويان ارائه مي‌دهـد، امـا آنـان را در تجزيه و تحليل، اولويت بندي و سازماندهي دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادي بوده و منجر به يادگيري موثر و با معني خواهد گشـت، به حال خود مي‌گذارد. 

يکي از روش هاي رفع اين نقيصه طراحي مسابقه‌اي کشوري است که مهارت حل مساله بصورت تيمي جزء ارزش هاي آن باشد. در مورد تاثير المپيادهاي علمي بر افزايش مهارت هاي دانش آموزان شرکت کننده در آن ها مطالعات مختلفي انجام شده است. المپياد همچنين باعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آينده‌شان کمک کرده بود. اين امر نشان مي‌دهد که شرکت در مسابقات علمي مي‌تواند به رشد فردي و حرفه‌اي فرد کمک کند.

 اهداف برگزاری المپیاد

اگرچه برگزاری المپیاد به صورت بالقوه می‌تواند شکاف های متعددی از نظام آموزش علوم پزشکی را ترمیم نماید، ولی اهداف مشخص زیر برای آن متصور است:

1. شناسایی افراد مستعد علمی

2. ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی

3. جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه

4. ایجاد روحیه و نشاط علمی

5. تبادل فرهنگی بین دانشگاهی 

شرح وظایف کمیته المپیاد های علمی  

1.اطلاع رسانی وجذب دانشجویان مستعد وعلاقه مند به المپیاد علمی

2.آموزش وبرگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی تخصصی المپیاد جهت دانشجویان واساتید محترم 

3.ساماندهی وغربالگری دانشجویان المپیادی به منظورتشکیل تیم های اصلی المپیاد علمی کشور

4.برقراری ارتباط با دانشگاه های مطرح وصاحب نام درعرصه المپیاد علمی کشور

5.اعطای امتیاز خاص به دانشجویان برگزیده براساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی

 

 

عناوین حیطه های آزمون المپیاد علمی

• حیطه استدلال بالینی

• حیطه آموزش پزشکی

• حیطه تفکر علمی در علوم پایه

• حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم

• حیطه مدیریت نظام سلامت

• حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

 

افتخارآفرینان در المپیاد‌های علمی دانشجویان 

. در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، دانشجوی محترم رشته پرستاری جناب آقای محمد حسین ابروی موفق به کسب دیپلم افتخار در حیطه آموزش پزشکی شدند.