آموزش عالی یکی از محورهای اساسی ومهم در توسعه کشور است و مراکز توسعه آموزش راهی برای ارتقاء کیفیت آموزش میباشند.با این دیدگاه دفاتر توسعه آموزش در دانشکده های پرستاری و مامایی نیزبا هدف ارتقاء کیفیت آموزش علوم مراقبت در رشته های پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و توسعه دانش آموزش علوم پزشکی فعالیتهای  خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها شروع به فعالیت نموده اند. وظایف و فعالیتهای این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبـردی دانشکـده  به شـرح زیر می باشد :

 

·                همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

·                همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی

·                همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در فرآیندهای آموزش در دانشکده

·                ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

·                ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده

·                ارائه مشاوره های لازم به شورای آموزشی دانشکده

 

 

رسالت(Mission):

    رسالت دفتر توسعه آموزش  دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند  ایجاد شرایطی مطلوب برای ارتقاء سطوح کمی و کیفی آموزش گروههای مختلف در جهت توانمندسازی نیروهای انسانی و افزایش انگیزه در مدرسین وفراگیران از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت موثر بر فرایندهای آموزشی، توسعه پژوهش در آموزش، نظارت وارزشیابی و آموزش و توانمند سازی مدرسین و فراگیران بااستفاده از فناوری های مناسب و نوین و فعالیت در حیطه ها وابعاد مختلف آموزشی است.

 

چشم انداز (vision):

   ما برآنیم با ارتقای توانمندی های علمی و عملی بعنوان مرکز تفکر و تحول و برنامه ریزی آموزشی دانشکده انجام وظیفه نموده، در زمینه آموزش پرستاری و مامایی با جذب وتربیت نیروهای متخصص و ارتقاء مهارتهای حرفه ای اعضای هیأت علمی به عنوان یک گروه آموزشی وپژوهشی در سطح منطقه ای و کشوری بعنوان مرکزی فعال، پویا وخلاق در زمینه آموزش شناخته شویم.

 

ارزشهای سازمان((Values:

1-اعتقادو عمل بر ارزشهای اسلامی و مبانی دینی و خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی

2- پایبندی براصول انسانی و اخلاق حرفه ای

3- رعایت عدالت و حقوق ذینفعان

4- رعایت قوانین و مقررات در چهار چوب اصول آموزشی

5- تکیه بر شایسته سالاری

6- مشارکت فعال با سایر حوزه ها بر پایه اعتماد واحترام وکار گروهی

7- تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی

8- نوگرایی و پرورش استعدادها و خلاقیت ها 

9- ثبات و پایداری در اصول